top of page
image1-5_edited.jpg

Ogolaanshahayaga

Life Prep waa xanaanada bilaashka ah ilaa iyo fasalka 6aad ee dugsiga hoose charter dugsiga, oo leh barnaamijka Pre-K. Aqbalaada waxay kuxirantahay kuraasta furan fasal walba. Haddii heerka fasalku ka buuxo cunuggaaga waxaa lagu dari doonaa liiska sugitaanka, kooxdeena ogolaanshaha ayaa kula soo xiriiri doonta markii boos loo furo carruurtaada / carruurtaada.

STEP 1

STEP 2

Waxaan ka shaqeyn doonnaa gelitaankaaga oo aan kugu cusboonaysiin doonnaa go'aankeenna ugu dambeeya 5 maalmood gudahood markaan helno dhammaan dukumiintiga.

Waxaan ka shaqeyn doonnaa gelitaankaaga oo aan kugu cusboonaysiin doonnaa go'aankeenna ugu dambeeya 5 maalmood gudahood markaan helno dhammaan dukumiintiga.

Please review our lottery policy
Open Enrollment- 1st Monday of January
Open Enrollment Closes- 3rd Thursday of January


Lottery- January 24th, 2024

Xidhmada diiwaangelintu waa inay kujirtaa waxyaabaha soo socda ka hor intaadan dirin dalabkaaga

  • Baadhitaanka Caruurnimada Hore ee loogu talagalay dhamaan ardayda Dugsiga barbaarinta iyo Xanaanada kahor

  • Talaalku waa inuu cusboonaysiiyaa

  • Shahaadada dhalashada

Haddii waxyaabahaan aan loo soo dirin oo ay la socdaan baakada tani waxay dib u dhigeysaa aqbalaaddaada Dugsiga Hoyga Nolosha. የሰማይ አካላት

STEP 3

Waxaan ka shaqeyn doonnaa gelitaankaaga oo aan kugu cusboonaysiin doonnaa go'aankeenna ugu dambeeya 5 maalmood gudahood markaan helno dhammaan dukumiintiga.

bottom of page